NOVINKY

arr3Pranie membránAko na pranie membrán? - v prvom rade sa uistite, či vo vreckách nezostali nejaké predmety... arr3Čo je membrána?   Mikroporézna  membrána je veľmi porézna fólia z fluoropolyméru  (teflonu ), ktorá obsahuje... arr3Zahraničné testy výrobkovV západnej Európe výrobky sú pravideľne kontrolované a testované renomovanými a nezávislými... arr3Pranie športového oblečeniaPranie športového oblečenia : Prečo prať v špeciálnom pracom prostriedku s hygienickým efektom, s...

TOVAR V AKCII

naša cena 5,50 €
do košíka:
naša cena 5,30 €
do košíka:
naša cena 2,50 €
do košíka:

KONTAKTY

DROGÉRIA LUMAN
Stodolu 27
036 01 MARTIN
tel: +421 905 278081, aj WhatsApp
napíšte nám
lumanrad@gmail.com
Otv. hodiny: Po - Pia 9.00 - 17.00 So 8:30-11:00

NAJPREDÁVANEJŠÍ


» Všeobecné podmienky
Všeobecné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Ing. Ľuboš RADOLEC - LUMAN

se sídlom: Makovického 7, 036 01 Martin

IČO: 33338027

fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri vedenom OÚ Martin č.506-8143

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodne podmienky“) fyzickej osoby: Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN, so sídlom Makovického 7, 036 01 Martin, identifikačné číslo:33338027, zapísané v živnostenskom registri vedenom na OÚ v Martine, vložka č.644/96 (ďalej len „predávající“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných stran vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatváraná medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupující“) prostrednictvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.praniemembran.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravují práva a povinnosti zmluvných stran pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.praniemembran.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kde osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

1.4. Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupující pristupovať do svojho uživateľského rozhrania. Zo svojho uživateľského rozhrania môže kupující prevádzať objednávanie tovaru (ďalej len „uživateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci prevádzať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

1.5. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupující povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v uživateľskom účte je kupujúcí pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v uživateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

1.6. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie uživatelského účtu tretím osobám.

1.7. Predávajúci môže zrušit uživateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj uživateľský účet dlhšie než jeden rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (včetne obchodných podmienok).

1.8. Kupujúci berie na vedomie, že uživateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.9. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju, a to včetne uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené včetne dane z pridanej hodnoty.Všetky ponuky predaja tovaru umiestneného na webovém rozhraní obchodu sú nezávazné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kupnú zmluvu ohľadne tohto tovaru.

1.10. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Je rozdielne pre dodanie tovaru na Slovensku , do Českej republiky a do iných krajín.

1.11. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

- objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupující do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

- spôsoby úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom zpôsobe doručenia objednávaného tovaru a

- informacie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej společne len ako „objednávka“).

1.12. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, které do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zišťovať a opravovať chyby. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považováne za správne. Predávajúci po obdržaní objednávky toto kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v uživateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

1.13. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstva tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaným nákladom na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

1.14. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácii), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

1.15. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kupnú zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré už skôr podstatným zpôsobem porušili kúpnu zmluvu (včetne obchodných podmienok).

1.16. Kupujúcí suhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvaraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

1.17. Kupujúci má právo stornovať (vziať späť) objednávku bez poplatku najneskôr do štyroch hodín po uskutočnení objednávky e-mailom na adresu:lumanrad@gmail.com alebo telefonicky na číslo 0905278081. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúci neprevezme už zaslaný tovar a ten sa následne vráti predávajúcemu, bude mu fakturovaný storno poplatok vo výške 12,- EUR za služby spojené s dopravou.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.18. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu následujúcimi zpôsobmy:

- v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese A. Stodolu 27, Martin;

-v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

-bezhotovostne prevodem na účet predávajúceho č. 2624794127/1100, vedený v Tatra banke a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);

.

1.19. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru.Ak nie je vyslovene uvedené inak , rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru

1.20. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kupná cena splatná do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

1.21. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúcého.

1.22. Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatečnému potvrdeniu objednávky , požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

1.23. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad, podľa druhu uskutočňovanej platby,

faktúru alebo doklad z registračnej pokladne. Predávajúcí je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajucí kupujúcemu po uhradení ceny tovaru na predfaktúre zaslanej v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1.24. V prípade odstúpenia od zmluvy, do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu ( nie na dobierku). V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchadzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu ve výške 20,- EUR (slovami: dvadsať, Eur) pri zásielkách do Českej republiky 500,-Kč( slovom päťsto Korún českých) Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

1.25. V lehote desať( 10 ) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúcí oprávnený previesť preskúmanie vráteného tovaru.

1.26. V prípade odstúpenia od zmluvy, vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu nejneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskumánie tovaru podľa čl. 5.4 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kupnú cenu v hotovosti už pri vratení výrobku kupujúcim.

1.27. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný, alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vznutej. Nárok na úhradu vzninutej škody je predávajúcí oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 1.23 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátení kupnej ceny.

PREPRAVA A DODANIE

Zpôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci aj riziko a prípadne aj dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

1.28. Ak je predávajúci podľa kupnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak si neprevezme kupujúcí tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 3,- EUR(slovom: Tri, Eura) a ďalej je oprávnený od kupnej zmluvy odstúpiť.

1.29. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným zpôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

1.30. Pri prevzetí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade objavenia porušenia obalu svädčiaceho o neoprávenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky sa neprihliada.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1.31. Práva a povinnosti zmluvných stran ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, včetne záručnej zodpovednosti sa riadia príslušnými predpismi a ustanoveniami občanského zákonníka.

1.32. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, a je bez chýb. Zhodou s kupnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a použiteľné vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, že odpovedajú požiadavkám právnych predpisov v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádí, alebo pre ktorý se vec obvykle používa.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1.33. Kupující nadobúda vlastnictvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

1.34. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vznikuté v dôsledku zásahov tretích osob do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

1.35. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

1.36. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. O elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

1.37. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCII

1.38. Ochrana osobných údajov kupujúceho, který je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade so zákonom č 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov.

1.39. Kupujúci v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním, správou a uchovaním svojich osobných údajov : meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len ako „osobné údaje“).

1.40. Kupující suhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcím, a to pre účely realizácie práv a povinností z kupnej zmluvy a pre účely zasielania obchodných informácii predávajúceho.

1.41. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom uživateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene v svojich osobných údajoch.

1.42. Kupná zmluva včetne obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. 1.44. V prípade, že kupujúci udelí súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom marketingu, predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať a uchovávať jeho osobné údaje iba za týmto účelom. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Predávajúci ako prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. 1.45. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 10 Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 1.46. Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ak o to požiada. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 1.47. Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov, ak o to požiada. 1.48. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť získané osobné údaje tretej strane s výnimkou poskytnutia nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom dopravy tovaru kupujúcemu. 1.49. Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na Záujemcov, ktorí sú fyzickými osobami. Spoločnosť Logica Packaging EU s.r.o. spracováva osobné údaje o v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú bližšie uvedené v Podmienkach spracovanie osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných podmienok. Podmienky spracovania osobných údajov sú zároveň splnením informačnej povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám.

1.43. Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa pre doručovanie: Drogéria LUMAN, Stodolu 27, 036 01 Martin ,

adresa elektronickej pošty: lumanrad@gmail.com,

telefon: 00421- 905-278081.

orgán dozoru: ŠOI Žilina

V Martine novelizované dňa 24.5.2018

 

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu : Ing. Ľuboš Radolec -LUMAN, Stodolu 27, 03601 Martin,    lumanrad@gmail.com

— Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ..............

— Dátum objednania/dátum prijatia  ..............

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa ..............

— Adresa spotrebiteľa ..............

— Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

— Dátum ..............

 


Y2UwMmM2Mj